ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು"

" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು"

ಹಾಸ್ಯ/ವ್ಯಂಗ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಹಸ್ಯ
Fairoz. P "( ❤ ತಂಗಿ ಮನೆಯ ಬೆಳಕು❤)"
4.9
863 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 717 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
6700
13 ಗಂಟೆಗಳು
100 ಭಾಗಗಳು
✋😀😀😀ಹಾಯ್.....ಹಾಯ್ ‌,ಹಲೋ.....!! 😄ಎಲ್ಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಖುಷಿಪಡುತ್ತೇನೆ.....!! 😄😄ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಿಪಿ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ........!! 😄😄" ಲಿಪಿಗೆ ಬಂದು ಬರೆಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳ ...
6700
13 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
✋😀😀😀ಹಾಯ್.....ಹಾಯ್ ‌,ಹಲೋ.....!! 😄ಎಲ್ಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಖುಷಿಪಡುತ್ತೇನೆ.....!! 😄😄ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಿಪಿ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ........!! 😄😄" ಲಿಪಿಗೆ ಬಂದು ಬರೆಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 6)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 7)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 8)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (9)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (10)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (11)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 12)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (13)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 14)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (15)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 16)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 17)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 18)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 19)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 20)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (21)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 22)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (23)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " ( 24)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (25)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (26)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 27)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 28)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (29)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (30)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (31)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (32)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 33)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 34)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (35)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (36)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (37)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (38)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (39)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು 👉((40)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (41)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (42)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು (43)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 44)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 45)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 46)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉👉(47)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉👉( 48)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು 👉👉( 49)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು 👉(50) (ವಿಷೇಶ ಸಂಚಿಕೆ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು "👉(51)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 52)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(53)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(54)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(55)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(56) ( ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(57)( ಚೈತ್ರಾ R. ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಡಂ "
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(58)( ಮನಸ್ಸು ಮೌನವಾಗಿದೆ ತಂಗಿ birthday "
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 59)( ಅಷು birthday ")
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(60)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(61)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 62)( ಚೈತ್ರಾ ಚಾಯ್ ಅಕ್ಕ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (63) ( ಶೈಲಜಾ ಮಂಜೆಗೌಡ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (64) ( ಚಾರು ತಂಗಿ birthday)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(65) ( ಇತಿ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (66)( ಮೆಹಬೂಬಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (67)( ಲೇಖಾ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(68) (ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(69)(ತಮನ್ನಾ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(70)( ಸವಿತಾ ಭಟ್"
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(71)( ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಖರ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು" 👉( 72)(R.k ಸರ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (73) (ಶೋಭಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಟಾಳ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(74)( ಭಾರತಿ ಗೌಡ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (75 ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ) ( ಸೌಮ್ಯಶ್ರಿ H.V ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(76) (ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(77) (ಹೇಮಾವತಿ ಭಟ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(78)( ಅಸ್ಮಾ ಫರ್ವೀನ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(79)( ಹೇಮಲತಾ ನರಹಳ್ಳಿ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " (80)( ನರಸಿಂಹ H.P ಸರ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(81)( ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(82)(ನಶೀಯತ್ತ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು 👉(83)(ಶಿಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(84) (ಹನೀಫ S.U)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(85)(ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(86)(ನಳೀನಿ ಆಚಾರ್ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ( 87)( ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ 💐💐💐)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(88) ( ಪೂರ್ಣಿಮಾ N ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(89)( ದ್ವಿತಿ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(90) ( ವೀಣಾ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
91
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 91)(ಅಂಜಲಿ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
92
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 92)( ಕಾವ್ಯ ನವನೀತ ತಂಗಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
93
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 93) ( ಹನಿ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
94
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(94)(ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
95
"ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು" 👉 ( 95) ( ದಿಯಾ ತಾನೀಶ್ ಅಕ್ಕ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
96
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉 ( 96) ( ಶಿಲ್ಪ.S ಮೇಡಂ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
97
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉( 97) ( ವಿವೇಕಪ್ರಜ್ಞಾ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
98
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉(98) ( ಶ್ರೀk ಸರ್)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
99
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉 (99)( ತನಜಿ ಸರ್)
12 ಗಂಟೆಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
100
" ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು " 👉 ( 100)( ವಿದ್ಯಶ್ರಿ ನಾಯ್ಕ್ ತಂಗಿ)(ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ)
2 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ