ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ನವ ವಸಂತ - 1

ನವ ವಸಂತ - 1

ಜೀವನಅನುಭವಗಳುನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ
ಲಿಪಾ..
4.9
782 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 383 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
4703
2 ಗಂಟೆಗಳು
16 ಭಾಗಗಳು
ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ನೆಲೆನಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವ ...
4703
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ನೆಲೆನಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನವ ವಸಂತ - 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ನವ ವಸಂತ - 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ನವ ವಸಂತ - 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ನವ ವಸಂತ - 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ನವ ವಸಂತ - 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ನವ ವಸಂತ - 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ನವ ವಸಂತ - 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ನವ ವಸಂತ - 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ನವ ವಸಂತ - 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ನವ ವಸಂತ - 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ನವ ವಸಂತ - 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ