pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೧
ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೧

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೧

ಆಹಾ...!!! ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ.ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಆನಂದ ತರುತ್ತಿದೆ.ತುಟಿಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮನದಲ್ಲೇನೋ ನವನವೀನ ಒಲವು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.ಬೇಕು ನನಗೆ ...

4.9
(1.1K)
49 മിനിറ്റുകൾ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
16274+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೧

1K+ 4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
08 മാര്‍ച്ച് 2023
2.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೨

1K+ 4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
12 മാര്‍ച്ച് 2023
3.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೩

1K+ 4.9 3 മിനിറ്റുകൾ
20 മാര്‍ച്ച് 2023
4.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೆವಿಲ್-೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್-೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವೀಲ್ -೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೆವಿಲ್-೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೆವಿಲ್ -೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಡಾರ್ಕ್ ಡೇವಿಲ್ -೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked