pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.....
ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.....

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.....

ಒಲವಿಲ್ಲದೆ ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಜೋಡಿ ನಡುವೆ ವಿಧಿ ಒಲವಿನ ಕೊಂಡಿ ಬೆಸೆಯುವುದೇ?

4.8
(14.0K)
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
510015+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.....1

18K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
03 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
2.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ... 2

14K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
3.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ...... 3

13K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
4.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.... 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.... 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.... 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ...... 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ....... 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ....... 16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ..... 17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ...... 18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ.... 19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಬಂಧ....... 20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked