pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?
ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಥೆ - ವ್ಯಥೆ.. ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಶವ ನಾನು... ಈ ಶವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವೆಲ್ಲಿ ?ನೋವೆಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನಾಯಕ - ನಾಯಕಿ....💔

4.9
(61.8K)
12 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
472357+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?

8K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ಜುಲೈ 2023
2.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...2

6K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
22 ಜುಲೈ 2023
3.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...3

6K+ 4.9 7 ನಿಮಿಷಗಳು
23 ಜುಲೈ 2023
4.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಉಸಿರಾಡೋ ಶವಕೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿದೆಯೋ?...15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked