pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ
ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ

ಕಾರಿರುಳು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಕಾರುತ್ತಿತ್ತು ...ಆ ಹೊತ್ತು ವಿಷವನ್ನೇ ಉಗುಳಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ,ಮತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲೂ ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ಸ್ತಬ್ದಳಾಗಿದ್ದಳು .ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು ,ಉಸಿರಾಟ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು ...

4.9
(9.8K)
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
121933+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -1

5K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಜುಲೈ 2022
2.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -2

4K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಜುಲೈ 2022
3.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -3

4K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಜುಲೈ 2022
4.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ -20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked