pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ
ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ

ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನ

4.8
(7.2K)
4 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
412156+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ-ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ

30K+ 4.7 1 ನಿಮಿಷ
05 ಜುಲೈ 2019
2.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? ಸಮಗ್ರ-ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ??😘2

2K+ 4.5 1 ನಿಮಿಷ
30 ಮೇ 2022
3.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ???2

15K+ 4.7 4 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ಜುಲೈ 2019
4.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ??3

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ??4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ?? 19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked