ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...?❤

❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...?❤

ಮಹಿಳೆಜೀವನಪ್ರೀತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ್
4.8
1009 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 460 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
27002
7 ಗಂಟೆಗಳು
60 ಭಾಗಗಳು
(ಮುನ್ನುಡಿ) ಯಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ🙏 .ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬರಹವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ.  ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಗಳ ಮಿಶ್ರಿತ ಬರಹ ವಾಗಿದೆ.   ದಯಮಾಡಿ ಯಲ್ಲರು ...
27002
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
(ಮುನ್ನುಡಿ) ಯಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ🙏 .ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬರಹವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ.  ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಗಳ ಮಿಶ್ರಿತ ಬರಹ ವಾಗಿದೆ.   ದಯಮಾಡಿ ಯಲ್ಲರು ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ.....? 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ..? 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
❤ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ..? 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
❤ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ....? 59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
❤ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇಕೆ ದೂರ...? 60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ