pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...೧
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...೧

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...೧

ಅಂಗದ್ ಪಾಲ್ಗುಣಿಯಾ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ.... 🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺

4.9
(6.2K)
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
85293+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು1

7K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020
2.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು....2

4K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಜೂನ್ 2022
3.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...3

3K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ಜೂನ್ 2022
4.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬದುಕು...20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked