ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤

❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤

ಜೀವನಪ್ರೀತಿಬಂಧುತ್ವ
ಸೋನು "ಶರಧಿ"
4.8
69734 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 14680 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
1248733
11 ಗಂಟೆಗಳು
90 ಭಾಗಗಳು
ಕೃತಿ ಭಾರವಾದ ಸೂಟ್ಕೇಸನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು  ಮನೆಯ ಗೇಟು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೇಟಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಮಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು . ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವಳು,ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ...
1248733
11 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಕೃತಿ ಭಾರವಾದ ಸೂಟ್ಕೇಸನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು  ಮನೆಯ ಗೇಟು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೇಟಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಮಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು . ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವಳು,ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤ ಭಾಗ-೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤-೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ❤??-೧೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-೧೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-೧೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤-೧೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
❤ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?❤ -೧೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೧೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤ -೧೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤-೧೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೧೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೨೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೨೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??❤ -೨೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೨೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ ❤-೩೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ? ?-೨೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೨೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೨೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೨೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೨೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೩೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೩೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೩೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೩೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೩೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೩೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೩೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೩೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೩೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ? ? -೩೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೪೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೪೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೪೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೪೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೪೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೪೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೪೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೪೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೪೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ_೪೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೫೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೫೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೫೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೫೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೫೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೫೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೫೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೫೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?-೫೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೫೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೬೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೬೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ? ?-೬೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೬೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೬೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೬೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೬೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೬೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
❤ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ❤-೬೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೬೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೭೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೭೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೭೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೭೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ_೭೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?-೭೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೭೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೬೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ -೭೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ?? -೭೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೮೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೮೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೮೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೮೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೮೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೮೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೮೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ??-೮೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೭೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೮೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆನೇ-೯೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ