ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರೀತಿ10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕಥಾಸರಣಿ
Gayathri "ರಾಧಸುತೆ"
4.8
944 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 321 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
16832
2 ಗಂಟೆಗಳು
36 ಭಾಗಗಳು
"ಅವಳ ಹೂಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾಯಿರುವ ಮಗು ನಂದೇ....!" ಶಾಂತವಾಗಿ ನುಡಿದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ನಿಂತ ಮಧು " ಅಲ್ವೋ ಮಧು ನೀನೇನು  ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಮಾಷೆಗೂ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಇದೆ", "ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸತ್ಯ ಅನ್ವಿತಾ ...
16832
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
"ಅವಳ ಹೂಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾಯಿರುವ ಮಗು ನಂದೇ....!" ಶಾಂತವಾಗಿ ನುಡಿದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿ ನಿಂತ ಮಧು " ಅಲ್ವೋ ಮಧು ನೀನೇನು  ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತಮಾಷೆಗೂ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಇದೆ", "ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸತ್ಯ ಅನ್ವಿತಾ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಅಧ್ಯಾಯ 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಅಧ್ಯಾಯ 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಅಧ್ಯಾಯ 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಅಧ್ಯಾಯ 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಅಧ್ಯಾಯ 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಅಧ್ಯಾಯ 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಅಧ್ಯಾಯ 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಅಧ್ಯಾಯ 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಅಧ್ಯಾಯ 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಅಧ್ಯಾಯ 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಅಧ್ಯಾಯ 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಅಧ್ಯಾಯ 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಅಧ್ಯಾಯ 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಅಧ್ಯಾಯ 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಅಧ್ಯಾಯ 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಅಧ್ಯಾಯ 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಅಧ್ಯಾಯ 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಅಧ್ಯಾಯ 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಆಧ್ಯಾಯ 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಅಧ್ಯಾಯ 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಅಧ್ಯಾಯ 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಅಧ್ಯಾಯ 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಅಧ್ಯಾಯ 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಅಧ್ಯಾಯ 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಅಧ್ಯಾಯ 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಅಧ್ಯಾಯ 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಅಧ್ಯಾಯ 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಅಧ್ಯಾಯ 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಅಧ್ಯಾಯ 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಅಧ್ಯಾಯ 35
2 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
36
ಅಧ್ಯಾಯ 36
4 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ