ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ 💔

ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ 💔

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿನಿಗೂಢ/ರೋಚಕಪ್ರೀತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ
ಪುನರ್ವಿ
4.8
69240 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 14577 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
1137369
37 ಗಂಟೆಗಳು
99 ಭಾಗಗಳು
ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸ ಬಂಧನ . ಅವಳ ಕೊರಳ ಜಾರಿದ ಮೂರು ಗಂಟು ಮರುಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಯ ಒಳಸಂಚೇ ಇವರ ಒಲವ ಮಿಲನ. ಅವಳೋ ಇವನ ಪಾಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಹಿಡಿಂಬೆಯಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಮೇಡಂ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕಿ . ...
1137369
37 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸ ಬಂಧನ . ಅವಳ ಕೊರಳ ಜಾರಿದ ಮೂರು ಗಂಟು ಮರುಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಯ ಒಳಸಂಚೇ ಇವರ ಒಲವ ಮಿಲನ. ಅವಳೋ ಇವನ ಪಾಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಹಿಡಿಂಬೆಯಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಮೇಡಂ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕಿ . ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ-೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ-೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವ-೧೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವಾ - ೧೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ- ೧೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೧೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವಾ -೨೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವಾ -೨೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವಾ -೨೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೨೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೨೪ ( ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ 💞)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೨೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೨೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೨೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೨೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೨೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೩೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೩೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೩೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೩೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೩೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೩೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೩೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೩೭( ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ❤️)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೩೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೩೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೪೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೪೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೪೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೪೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೪೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ, -🌟೫0🌟( ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೫೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೫೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೫೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೫೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ ( ಓಂರಾಧನಾ ❤️) -೫೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೫೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೫೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೫೮ (❤️ ಒಲವಾಬ್ಧಯ ಪರಿಣಯ ❤️)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೫೯🔥❤️🔥
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೬೫ ( ತೃಪ್ತಿ ವೆಡ್ಸ್ ಅಖಿಲ್ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೬೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವ - ೬೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೬೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೧( ❤️ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ❤️)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೭೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೭೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -💎೭೫ 💎
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೭೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೮೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೮೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯಾ ಕದವ -೮೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೮೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೮೯ ( ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
91
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೯೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
92
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
93
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
94
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೯೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
95
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ - ೯೪ ( ಗತದ ಅಧ್ಯಾಯ -1)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
96
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
97
ಮನವೆ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
98
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
99
ಮನವೇ ತೆರೆಸು ಎದೆಯ ಕದವ -೯೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ