ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಕರುಳಿನ ಕರೆ

ಕರುಳಿನ ಕರೆ

ಪ್ರೀತಿಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೆ. ಎನ್ "ಪಾರಿಜಾತ"
5
1125 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1041 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
5694
1 ಗಂಟೆ
19 ಭಾಗಗಳು
ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಫೇಲೋಷಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು  ಕಥೆ ರೂಪ ರೇಶೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ...
5694
1 ಗಂಟೆ
ಭಾಗಗಳು
ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಫೇಲೋಷಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು  ಕಥೆ ರೂಪ ರೇಶೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 17
1 ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
18
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 18
2 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
19
ಕರುಳಿನ ಕರೆ 19
3 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ