pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ
(ಸಮಗ್ರ )
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ
(ಸಮಗ್ರ )

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ (ಸಮಗ್ರ )

ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಅವಳನ್ನು..... ತನ್ನ ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದಳು ದ್ವೇಷಿಸುವವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು....... 💙ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 💙

4.8
(19.2K)
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
781671+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ

30K+ 4.7 2 ನಿಮಿಷಗಳು
01 ಜನವರಿ 2020
2.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 2

19K+ 4.6 1 ನಿಮಿಷ
01 ಜನವರಿ 2020
3.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 3

17K+ 4.6 1 ನಿಮಿಷ
02 ಜನವರಿ 2020
4.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ 20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked