pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞(ಸಮಗ್ರ)
💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞(ಸಮಗ್ರ)

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞(ಸಮಗ್ರ)

💞ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನವನ ಗುಣ ಬೆಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಲಾಗದಸ್ಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣ💞

4.8
(13.9K)
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
402715+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞

14K+ 4.7 5 ನಿಮಿಷಗಳು
23 ಮಾರ್ಚ್ 2022
2.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗಾ 💞2

10K+ 4.7 5 ನಿಮಿಷಗಳು
24 ಮಾರ್ಚ್ 2022
3.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 3💞

8K+ 4.7 5 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಮಾರ್ಚ್ 2022
4.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 💞5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 💞8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 9💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

💞 ಹೃದಯವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 💞13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 14💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞 16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

💞ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ 💞19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

💞 ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ💞20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked