pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?

4.8
(61.9K)
11 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
2061425+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 1

59K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
01 ಜನವರಿ 2020
2.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 2

43K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
04 ಜನವರಿ 2020
3.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 3

39K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಜನವರಿ 2020
4.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked