pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?

4.8
(60.8K)
11 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
2026185+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 1

57K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
01 ಜನವರಿ 2020
2.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 2

42K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
04 ಜನವರಿ 2020
3.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 3

38K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಜನವರಿ 2020
4.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...? 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಸರೇನಿಡಲಿ...?  15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked