pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಈ ಬಂಧನ ( ಸಮಗ್ರ )
ಈ ಬಂಧನ ( ಸಮಗ್ರ )

ಈ ಬಂಧನ ( ಸಮಗ್ರ )

ಈ ಬಂಧನ...... ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸುಮಧುರ ಬಂಧದ ಕಥೆ😊

4.9
(22.8K)
6 घंटे
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
500045+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಈ ಬಂಧನ

17K+ 4.8 4 मिनट
09 जुलाई 2020
2.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧

12K+ 4.8 4 मिनट
13 जुलाई 2020
3.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೨

11K+ 4.8 4 मिनट
17 जुलाई 2020
4.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಈ ಬಂಧನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಈ ಬಂಧನ -  ಭಾಗ ೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಈ ಬಂಧನ -  ಭಾಗ ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಈ ಬಂಧನ - ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಈ ಬಂಧನ - ಭಾಗ ೧೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked