pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ
ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಆತ್ಮೀಯಳ ಆತ್ಮೀಯಗೆ ಸೋಲುವುದಾ ಅವನ ಮನ...ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಿಸುವಳಾ ಅವಳ ಗುರಿ....

4.8
(2.1L)
20 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
45.2L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ....ಮುನ್ನುಡಿ

64K+ 4.6 1 ನಿಮಿಷ
22 ಮೇ 2020
2.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 1

52K+ 4.6 5 ನಿಮಿಷಗಳು
24 ಮೇ 2020
3.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 2

39K+ 4.6 4 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಮೇ 2020
4.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 3

36K+ 4.7 4 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ಮೇ 2020
5.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 4

38K+ 4.7 4 ನಿಮಿಷಗಳು
31 ಮೇ 2020
6.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ