ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ..... ಕಾದಂಬರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಅಧ್ಯಾಯ.1

ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ..... ಕಾದಂಬರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ.1

ಕಾದಂಬರಿಮಹಿಳೆಕೌಟುಂಬಿಕ
ಸುಜಲ ಘೋರ್ಪಡೆ
4.8
8071 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1458 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
111764
3 ಗಂಟೆಗಳು
69 ಭಾಗಗಳು
ನಲ್ಮೆಯ ಓದುಗರೇ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನ ಕಾದಂಬರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆ. ಓಡುವ ನದಿ ...
111764
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ನಲ್ಮೆಯ ಓದುಗರೇ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನ ಕಾದಂಬರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆ. ಓಡುವ ನದಿ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ... ಅಧ್ಯಾಯ..6.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ... ಅಧ್ಯಾಯ..7.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ... ಅಧ್ಯಾಯ 8.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ... ಅಧ್ಯಾಯ..9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ...., ಅಧ್ಯಾಯ 10.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ...11.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.., ಅಧ್ಯಾಯ...12.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ...... ಅಧ್ಯಾಯ..13.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ...... ಅಧ್ಯಾಯ..14.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ....15.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ.16.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ..... ಸಂಚಿಕೆ...17.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ...18.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..19.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ...20.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ 21.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.. ಅಧ್ಯಾಯ..22.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...23.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ.24.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...25.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ...., ಅಧ್ಯಾಯ... 26.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...27..
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...28.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..29.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅದ್ಯಾಯ..30.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..31.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..32.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..33.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..34.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ 35.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..36.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..37.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..38.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..39.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..40.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..41.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..42.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ..... ಅಧ್ಯಾಯ..43.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..44.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..45.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..46.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.. ಅಧ್ಯಾಯ..47.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ.. 48.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..49.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..50.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..51.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...52.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..53.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..54.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..55.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..56.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ....57.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..58.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..59.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..61.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.. ಅಧ್ಯಾಯ..62
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ...63.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ...64.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..65.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..66.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ.... ಅಧ್ಯಾಯ..67.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ..68.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ... ಅಧ್ಯಾಯ.. 69.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ