ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ....

ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ....

ಪ್ರೀತಿನಿಗೂಢ/ರೋಚಕರಹಸ್ಯ
ಮಂಜುಳ ದೇವಿ
4.9
5353 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1250 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
78702
5 ಗಂಟೆಗಳು
61 ಭಾಗಗಳು
"ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನವನ ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವ ನನ್ನವನೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ" "ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಯು ಲವ್ ಯು" ಕಿರುಚುತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದಳು.... ಆಆಆಆ....ಕಿರುಚುತ್ತಾ... ...
78702
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
"ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನವನ ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವ ನನ್ನವನೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ" "ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಯು ಲವ್ ಯು" ಕಿರುಚುತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದಳು.... ಆಆಆಆ....ಕಿರುಚುತ್ತಾ... ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ... 6 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 7 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 8 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 9 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 10❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 11❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 12 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 13❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 14 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 15❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನಿನಾದಾಗ 16 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 17 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 18 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 19 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 20 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 21 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 22 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 23 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 24❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 25❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 26❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 27 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 28❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 29❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 30 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 31❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 32❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 33❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 34❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 35❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 36❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 37❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 38❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 39❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 40❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 41❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 42❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 43❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 44❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 45❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 46❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 47❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 48❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 49❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 50❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 51❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 52❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 53❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 54❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 55❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 56❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 57❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 58❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 59❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 60❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಜೀವಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನಾದಾಗ 61❤️
2 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ