ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಕೃಷ್ಣನ  ಸಖಿ ರಾಧೆ

ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
" Roja " Venugopal🌹
4.8
6765 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1188 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
217294
7 ಗಂಟೆಗಳು
72 ಭಾಗಗಳು
ಸೂರ್ಯ ನಿಲಯ ಅದೊಂದು  ಬಿಳಿಯ  ಬಹು ಆಡಂಬರದ, ಆಧುನಿಕತೆಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭವ್ಯವಾದ  ಬಂಗಲೆ  ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.... ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  4:30 AM, ಗರ್ಭಿಣಿಯ  ನೋವಿನ ಕಿರುಚಾಟ ಇಡೀ  ಬಂಗಲೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದೆ .... ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ...
217294
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಸೂರ್ಯ ನಿಲಯ ಅದೊಂದು  ಬಿಳಿಯ  ಬಹು ಆಡಂಬರದ, ಆಧುನಿಕತೆಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭವ್ಯವಾದ  ಬಂಗಲೆ  ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.... ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  4:30 AM, ಗರ್ಭಿಣಿಯ  ನೋವಿನ ಕಿರುಚಾಟ ಇಡೀ  ಬಂಗಲೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದೆ .... ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಕ್ರಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಕ್ರಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ- 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂಚಿಕೆ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -50 ( Golden jublee )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ -56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೆ - 58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 61
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 62
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 63
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 64
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 65
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 66
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -67
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 68
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ - 69
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -70
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿ ರಾಧೇ -71
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ