ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??

ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??

ಕಾದಂಬರಿಮಹಿಳೆಪ್ರೀತಿ
ವಸುಧಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
4.8
10623 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 2670 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
189555
6 ಗಂಟೆಗಳು
56 ಭಾಗಗಳು
ಅವಳು: ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡವಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕೆ ಇಷ್ಟ... ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿ.. ಅವನು: ಶಾಂತವಾಗಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ...? ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ.. ...
189555
6 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅವಳು: ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡವಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕೆ ಇಷ್ಟ... ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿ.. ಅವನು: ಶಾಂತವಾಗಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ...? ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ.. ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--5
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ--8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ...??---9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??---10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ...??--11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ--19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..?--25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..?--35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ --47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ--52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ..??--54
10 ಗಂಟೆಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
56
ಸೋಲುವುದು ಹೃದಯ ಹೀಗೇಕೆ...??--55
4 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ