ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ..  1

ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 1

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರಸಾದ್
4.9
18277 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 4447 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
133219
7 ಗಂಟೆಗಳು
45 ಭಾಗಗಳು
ಅವ ಗುಡುಗುವ ಸಿಡಿಲಾದರೆ ಇವಳು ಮಳೆಗೆ ತೊಯ್ದು ತಂಪಾದ ಭೂಮಿ
133219
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅವ ಗುಡುಗುವ ಸಿಡಿಲಾದರೆ ಇವಳು ಮಳೆಗೆ ತೊಯ್ದು ತಂಪಾದ ಭೂಮಿ
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 43
__("hours") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
44
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 44
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
45
ಮೇಘ ಕರಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾಗ.. 45
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ