ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖

ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖

ಜೀವನಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ರೂಪಾ "💛ಕನ್ನಡತಿ❤"
4.9
12125 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 3442 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
168187
4 ಗಂಟೆಗಳು
43 ಭಾಗಗಳು
ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಗಾಳಿಪಟ.. ಅವಳು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಜಿ ಮುದುಡಿರುವ ಬಳ್ಳಿ.. ಅವನ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಇವಳು ಹಿಡಿಯುವಳೋ.. ಬಾಡಿರುವ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀರೆರವನೋ.. ಬೇಡದ ಬಂದದಲಿ ಒಂದಾಗುವರು.. ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರು.. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯೇ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖..ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 🙏
168187
4 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಗಾಳಿಪಟ.. ಅವಳು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಜಿ ಮುದುಡಿರುವ ಬಳ್ಳಿ.. ಅವನ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ ಇವಳು ಹಿಡಿಯುವಳೋ.. ಬಾಡಿರುವ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀರೆರವನೋ.. ಬೇಡದ ಬಂದದಲಿ ಒಂದಾಗುವರು.. ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರು.. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯೇ ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖..ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 🙏
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ💖...36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...42
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
43
ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ 💖...43
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ