ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ

ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ

ಕಾದಂಬರಿಜೀವನಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ "ಪ್ರಶು ❤"
4.9
5878 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1342 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
126144
9 ಗಂಟೆಗಳು
64 ಭಾಗಗಳು
ಎಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಿಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ರೀತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪಯಣ ಈ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ...
126144
9 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಎಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಿಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ರೀತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪಯಣ ಈ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ -35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 61
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 62
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 63
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ಸಿರಿ - 64
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ