ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕

💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಸೂಪರ್ ಸಾಹಿತಿ 4
ಮೇಘನಾ 🦋 ""ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ" 🦋"
4.9
11409 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 2579 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
195302
14 ಗಂಟೆಗಳು
101 ಭಾಗಗಳು
ಪರಿಚಯವೇ ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ,ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.. ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ.. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ..💕
195302
14 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಪರಿಚಯವೇ ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ,ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.. ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ.. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ..💕
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ💕6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ💕7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 31(ಸೂರ್ಯ 💕ಮೇಘನಾ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕46( ಸೂರ್ಯವೇದ್ ವೆಡ್ಸ್ ಮೇಘನಾ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕61
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕62
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕63
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕64
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕65
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕66
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕67
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕68
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕69
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕70
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕71
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕 72
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕73
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕74
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕75
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕76
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕77
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕78
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕79
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕80
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕81
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
💕 ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕82
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕83
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕84
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕85
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕86
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕87
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕88
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕89
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕90
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
91
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕91
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
92
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕92
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
93
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕93
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
94
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕94
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
95
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕95
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
96
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕96
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
97
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ💕97
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
98
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕98
__("hours") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
99
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕99
__("day") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
100
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕100
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
101
💕ನನ್ನುಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ 💕101
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ